Privacyverklaring

De door de portaaleigenaar ontvangen gebruikersinformatie wordt strikt vertrouwelijk verwerkt. De eigenaar heeft alle veiligheidsmaatregelen genomen en beveiligingsniveaus toegepast voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals vereist door de Organieke Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens 15/1999 van 13 december en haar uitvoeringsbesluit.

Om toegang te krijgen tot sommige via de website aangeboden diensten, moet u ons enkele persoonsgegevens verschaffen. Conform de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999 van13 december op de Bescherming van Persoonsgegevens delen we u mede dat met het invullen van dit formulier uw persoonlijke en/of beroepsgegevens zullen ingevoerd en opgeslagen worden in een bestand dat eigendom is van Ruta Ñ, met het doel u onze diensten te verlenen en aan te bieden.

De verantwoordelijke van het bestand verbindt zich de geheimhoudingsplicht betreffende de in het bestand opgenomen gegevens na te leven. Tevens wordt de gebruiker medegedeeld dat hij te allen tijde zijn recht op toegang, recht van rectificatie, recht op doorhaling en eventueel zijn recht van bezwaar kan uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens en de verdere regelgeving. Deze rechten kunnen door de gebruiker uitgeoefend worden door een schriftelijke en ondertekende aanvraag met bijgevoegde fotokopie van de identiteitskaart (in geval van aanvraag tot uitoefening van een recht namens een derde, moet deze derde een volmacht opmaken en eveneens een fotokopie van zijn identiteitskaart toevoegen), gericht aan C/Centauro, nr. 4, Portal 7, 1ºH, 13005 Ciudad Real (Spanje) of aan het volgende e-mailadres: datos@ruta-n.com. De ontvangen informatie wordt niet doorgegeven aan onbevoegde derden en alle nodige maatregelen zullen genomen worden om onbevoegde toegang te voorkomen.

Er wordt voorafgaande toestemming gevraagd voor het zenden van reclamecommunicatie en belangrijke mededelingen aan de gebruiker, evenals voor de communicatie van zijn gegevens aan andere organisaties binnen dezelfde branche, op voorwaarde dat dit in het belang van de gebruiker gebeurt. Tevens bestaat de mogelijkheid om de verleende toestemming in te trekken via het volgende e-mailadres: datos@ruta-n.com